Regulamin Konkursu „Scooby-Finał”

§ 1 POSTANOWIENA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Scooby-Finał” zwanego dalej „Konkursem” jest Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-204 przy ul. Jordanowskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000280546, NIP 521-344-54-09, kapitał zakładowy 120.000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”, przy czym Organizator może powierzyć wykonywanie określonych czynności związanych z organizacją i realizacją Konkursu podmiotom współpracującym, zwanymi dalej „Podmiotami współpracującymi”.
 2. Podmiotem współpracującym jest:
  1. Kore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-342 przy ul. Topiel 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206537,
  2. Nethouse – z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-135, przy ul. Batorego 7/9 wpisaną do rejestru działalności gospodarczej w Krakowie pod numerem 1500/2002.
 3. Zasady udziału w Konkursie zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.scooby-doo-klub.pl.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, oraz – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej – dla osób poniżej 18. roku życia, zamieszkałych na terenie Polski, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Klubie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 2. W przypadku osób poniżej 18. roku życia do udziału w konkursie wymagane jest wyrażenie zgody przez jednego z rodziców albo opiekunów prawnych Uczestnika na jego udział w Klubie Fanów Scooby–Doo wraz z załączonym wzorem regulaminu Konkursów organizowanych w ramach Klubu. Wyrażenie zgody następuje w drodze elektronicznej (poprzez przesłanie maila na adres: klub@scooby-doo.com.pl wg zasad określonych w regulaminie Klubu Fanów Scooby–Doo).
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu – Galapagos Sp. z o.o., oraz Podmiotów współpracujących – Kore Sp. z o.o. oraz Nethouse, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs trwa od 01.05.2017 do 31.05.2017
 5. Administratorem danych osobowych jest Galapagos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-204 przy ul. Jordanowskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000280546, NIP 521-344-54-09.
 6. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usuwania, jak również do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 01 maja 2017 r. od godz. 00:00:00, do 31 maja 2017 r. do godz. 23:59:59.
 2. Aby wziąć udział w konkursie:
  1. należy dokonać zakupu co najmniej 1 płyty DVD lub Blu-ray z serii Scooby-Doo!,
  2. wykonać zadanie konkursowe: odpowiedzieć na pytanie: „Wyobraź sobie, że zostajesz scenarzystą nowego filmu o Scooby-Doo - opisz w kilku zdaniach wymyśloną przez siebie nową superprzygodę Brygady Detektywów!”,
  3. wpisać w formularzu kontaktowym numer dokumentu potwierdzającego zakup produktu (płyta DVD lub Blu-ray z serii Scooby-Doo!)
  4. zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować go poprzez kliknięcie w pole „akceptuję regulamin”.
 3. Odpowiedzi oceni komisja konkursowa.
  1. W celu wyłonienia Laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zostanie powołana 3 osobowa Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”), składająca się z 3 osób wyznaczonych przez Organizatora. Komisja wybierze spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  2. Do zadań Komisji będzie należeć w szczególności:
   1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom,
   2. wybór Laureatów Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru Laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
   3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranych zgłoszeń oraz danych Laureatów Konkursu,
   4. udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez Laureatów Konkursu,
   5. rozpatrywanie reklamacji.
  3. Komisja, dokonując wyboru najbardziej ciekawych zgłoszeń, kierować się będzie kryteriami:
   1. atrakcyjność oraz kreatywność odpowiedzi,
   2. unikalność odpowiedzi,
   3. element zaskoczenia w treści zgłoszenia
   4. wiedza o bohaterach filmów ze Scooby-Doo
   5. związek z tematyką zadania konkursowego
 4. Każda odpowiedź będzie oceniana punktowo. Każdy z członków Komisji przyzna od 0 (najniższa ocena) do 10 punktów (najwyższa ocena) za każde kryterium podane w punkcie 3.3. Następnie Komisja dokona podsumowania ilości punktów zdobytych przez każdego Uczestnika. W przypadku gdy dwóch Uczestników otrzyma tę samą ilość punktów, decydujący będzie głos Przewodniczącego Komisji. Komisja sporządzi protokół z dokonanego postępowania oceniającego.
 5. Spośród Uczestników biorących udział w Konkursie zostanie wyłonionych 32 Laureatów, którzy zgromadzili na swoim koncie największą liczbę punktów.
 6. Informacje dotyczące wyników Konkursu będą wysyłane drogą elektroniczną do wszystkich Uczestników Konkursu.
 7. Laureaci konkursu po otrzymaniu wiadomości mailowej będą poproszeni o przesłanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup produktu (płyta DVD lub Blu-ray z serii Scooby-Doo!) na adres: Kore Sp. z o.o. z 00-342 Warszawa, ul. Topiel 23.

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie kwietniowym stanowią:
  1. 1 nagroda stopnia I o wartości 1299.99 złotych brutto, którą stanowi konsola Xbox One , nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie.
  2. 1 nagroda stopnia II o wartości 399.00 złotych brutto, którą stanowią klocki LEGO SCOOBY-DOO Tajemniczy dwór 75904, nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie.
  3. 15 nagród stopnia III o wartości 229.99 złotych brutto, którą stanowią klocki LEGO SCOOBY-DOO Nawiedzona latarnia, nagroda za zajęcie III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII miejsca w konkursie.
  4. 5 nagród stopnia IV o wartości 159.99 złotych brutto, którą stanowią klocki LEGO SCOOBY-DOO Wehikuł tajemnic 75902, nagroda za zajęcie XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII miejsca w konkursie.
 2. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich zwycięzcom konkursu przez Organizatora lub Podmiot współpracujący.
 3. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody/Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości.
 4. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik definiowany poprzez adres e-mail oraz dane osobowe (imię, nazwisko, adres) podane w czasie rejestracji może wygrać wyłącznie jedną nagrodę danego stopnia.
 5. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w terminie do 18 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora oryginału dowodu zakupu.
 6. Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do cesji prawa do nagród oraz prawo do zamiany nagród rzeczowych na równowartość pieniężną lub ich zamiany na inne nagrody rzeczowe.
 7. Nagrody niewydane Uczestnikom pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 5 INFORMACJE

 1. Kontakt z organizatorem Klubu Fanów Scooby–Doo jest możliwy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce Kontakt na stronie www.scooby-doo-klub.pl.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem trwającym od 01.05.2017 do 31.05.2017 r. można zgłaszać na piśmie, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora: 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 12 z dopiskiem „Scooby-Finał”, co usprawni proces rozpatrywania reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 15 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w wyżej wymienionym terminie na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.scooby-doo-klub.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Konkursu wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych Uczestnika w trakcie Konkursu.
 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w całym czasie trwania Konkursu, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Klubu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do nagród.
 8. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami Regulaminu, mogą zostać decyzją Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w ten sposób spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Zobacz wzór regulaminu konkursu